Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Idź do spisu treści

Menu główne

prawa dziecka

SZKOŁA PODSTAWOWA
 
 

Prawa ucznia w szkole

Podstawowymi prawami ucznia, wynikającymi z podstawowych praw człowieka zapisanych Konstytucji RP są:
•  prawo do nauki,
•  prawo do wychowania w rodzinie,
•  prawo do wychowania bez przemocy,
•  prawo do informacji,
•  prawo do swobody myśli, sumienia religii,
•  prawo do swobody wypowiedzi.
Natomiast prawami ściśle wynikającymi  z obowiązku szkolnego i z nim związanymi są prawo do:
a)    zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
b)    zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
c)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
d)    opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
e)    życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
f)    rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
g)    powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
h)    odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
i)     uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
j)     korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
k)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy  tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
l)     uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.  

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego